| 

Ciekawe wpist:

Pit 40 dla kogo

 • Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie
  Pit 40 dla kogo

  Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania podatku powoduje możliwość wystąpienia nadpłaty. W przypadku podatku dochodowego nadpłata podatku może się pojawić w związku z: odprowadzeniem przez płatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu, odprowadzeniem przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy

 • Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016
  Pit 40 dla kogo

  Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od zeszłego roku, dostęp do ulgi PIT 2016 został znacznie ograniczony. Każdy podatnik może z niej skorzystać tylko dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Osoby, które przed wprowadzeniem ograniczeń, uwzględniły ulgę

 • Akt czynnego żalu podatnika – jak długo rozpatrywany
  Pit 40 dla kogo

  Akt czynnego żalu podatnika – jak długo rozpatrywany

  Jeżeli nasze rozliczenie roczne 2016 nie dotarło do urzędu skarbowego w terminie, bądź bezwiednie popełniliśmy inne przestępstwo skarbowe, mamy szansę na uniknięcie kary. Poprzez złożenie w urzędzie czynnego żalu, podatnik ma możliwość całkowitego uniknięcia kary lub chociaż jej załagodzenia. Istnieją jednak sytuacje, w których czynny żal nie jest skuteczny, wśród nich: zmuszanie innych osób do

 • Co należy zrobić z formularzem PIT-11?
  Pit 40 dla kogo

  Co należy zrobić z formularzem PIT-11?

  Formularz PIT-11 jest informacją o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Zawarte są w nim dane identyfikacyjne płatnika i podatnika, adres urzędu skarbowego podatnika, wysokość przychodu, kosztów oraz odprowadzonych w trakcie roku zaliczek. Obowiązek sporządzenia PIT-11 spoczywa na płatniku. Do 2 marca 2017 r. formularz ten musi zostać przekazany podatnikowi i odpowiedniemu urzędowi

 • Co należy zrobić z UPO?
  Pit 40 dla kogo

  Co należy zrobić z UPO?

  Posiadanie dokumentu, który potwierdza, że terminowo złożyliśmy roczne zeznanie podatkowe, jest bardzo ważne. Gdy osobiście zanosimy wypełnione formularze do urzędu skarbowego, potwierdzeniem jest podstemplowana przez urzędnika kopia. Jeżeli wysyłamy deklarację pocztą, dokumentem tym będzie potwierdzenie nadania listu poleconego. Wysyłając e-deklaracje 2016, takim potwierdzeniem jest urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Otrzymanie numeru urzędowego poświadczenia odbioru oznacza, że

 • Rozliczenie podatkowe 2016 i ulga rehabilitacyjna
  Pit 40 dla kogo

  Rozliczenie podatkowe 2016 i ulga rehabilitacyjna

  Osobom niepełnosprawnym, a także wszystkim osobom, które w trakcie roku podatkowego poniosły wydatki związane z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem wykonywania różnego rodzaju czynności życiowych przysługuje prawo do tak zwanej ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że mogą wykonując rozliczenie pit 2016 pomniejszyć swój przychód lub dochód (w zależności od sposobu opodatkowania) o określone

 • Rozliczenie podatkowe 2016, a ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
  Pit 40 dla kogo

  Rozliczenie podatkowe 2016, a ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy

  Rozliczenie podatkowe 2016 pozostaje w obowiązku wszystkich podatników, który muszą dokonać takiego rozliczenia z tytułu uzyskiwanych przychodów lub uzyskanych strat. Niewiele podatników zdaje sobie jednak sprawę z tego, że jego rozliczenie roczne może być objęte dwoma obowiązkowymi, określonymi w danych zapisach prawnych. Mowa tu bowiem o podatkowym obowiązku ograniczonym oraz nieograniczonym. Składane przez nas rozliczenie

 • PITY 2016. Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?
  Pit 40 dla kogo

  PITY 2016. Jak uzyskać certyfikat rezydencji podatkowej?

  Jeśli pracujesz za granicą i do końca kwietnia musisz rozliczyć w naszym kraju swój pit 2016, warto zapewnić sobie certyfikat rezydencji podatkowej. No ale czym jest owa rezydencja podatkowa? Ustawa definiuje rezydencję podatkową jako  miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem podobnym. Co kraj to obyczaj, więc

 • Pity 2016. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?
  Pit 40 dla kogo

  Pity 2016. Co to jest nadpłata podatku i kiedy występuje?

  Wypełniając pity 2016, możemy w wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymać tak zwaną nadpłatę podatku. Ma to miejsce wtedy, gdy we właściwym dla źródeł osiąganych dochodów formularzu pit 2016, w części w której obliczamy wysokość zobowiązania podatkowego, w komórce, w której należy wpisać różnicę pomiędzy sumą zaliczek pobranych na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych a podatkiem

 • PIT 37 druk 2016 – instrukcja wypełnienia; pobierz pity 2016 program
  Pit 40 dla kogo

  PIT 37 druk 2016 – instrukcja wypełnienia; pobierz pity 2016 program

  Do rozliczenia pita najlepiej wykorzystać pity 2016 program, wtedy żadna instrukcja nie będzie nam potrzebna. Aplikacja Program PIT 2016 poprowadzi nas krok po kroku przez rozliczenie podatkowe.   Dla większości podatników okres rozliczeniowy trwa od 2 stycznia do 30 kwietnia roku następującego po tym, za który się rozliczamy. Rozliczenie podatkowe 2016 muszą złożyć wszyscy Ci

 • PIT 2016 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.
  Pit 40 dla kogo

  PIT 2016 i to jak powinna być udokumentowana ulga rehabilitacyjna.

  W pit 2016, tak samo jak w latach poprzednich, możemy skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Prawo do skorzystania z ulgi, przysługuje: osobom niepełnosprawnym, osobom, na których utrzymaniu w trakcie roku podatkowego, były osoby niepełnosprawne. Odliczeniu podlegają: wydatki związane z rehabilitacją osoby niepełnosprawnej, wydatki poniesione w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej, wykonywania czynności życiowych. Jeżeli mamy prawo do

 • Obowiązki podatnika
  Pit 40 dla kogo

  Obowiązki podatnika

  Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie da się uniknąć, a wszelkie próby takiego działania mogą mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Każdy podatnik posiada zarówno prawa jak i obowiązki, których powinien przestrzegać. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych większość obowiązków

 • Na jakich formularzach PIT 2016 można rozliczyć się z małżonkiem?
  Pit 40 dla kogo

  Na jakich formularzach PIT 2016 można rozliczyć się z małżonkiem?

  Podatnicy pozostający w związku małżeńskim, którzy posiadają tzw. wspólność majątkową, mogą złożyć jedno rozliczenie PIT 2016. W takiej sytuacji, każdemu z małżonków przysługuje prawo do oddzielnego skorzystania z ulg i odliczeń, natomiast podatek, jaki musi zapłacić każda z osób, naliczany jest od połowy łącznego dochodu obu podatników. Wspólne opodatkowanie jest uznawane za preferencyjny sposób naliczania

 • Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37
  Pit 40 dla kogo

  Kiedy można dwukrotnie odliczyć ulgę rehabilitacyjną w Picie 37

  Ulga rehabilitacyjna może mieć charakter zarówno limitowany jak i nielimitowany, wszystko zależy od tego jaki charakter mają wydatki. Prawo do pomniejszenia dochodu, wykazywanego w Picie 36 lub w Picie 37, a koszty poniesione w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych i/lub na cele rehabilitacyjne, mają zarówno osoby niepełnosprawne (jeżeli same osiągają dochód), jak i

 • Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
  Pit 40 dla kogo

  Kiedy w umowie o dzieło odprowadza się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

  Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, w związku z tym wszystkie regulacje, które jej dotyczą zostały zawarte w kodeksie cywilnym. Zawarcie tej umowy nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania dzieła będącego jej przedmiotem, a na zlecającego – obowiązek wypłaty wynagrodzenia, którego wysokość określona jest w umowie. Zaliczki na podatek dochodowy, od umowy o dzieło, są odprowadzane

 • Kwota opodatkowaniu w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości
  Pit 40 dla kogo

  Kwota opodatkowaniu w rozliczeniu PIT przy sprzedaży nieruchomości

  PIT 37 jest drukiem, po który najczęściej sięgają polscy podatnicy przy swoich rozliczeniach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że można na nim zawrzeć większość elementów rozliczeniowych. W polskich urzędach skarbowych dostępne są również inne druki PIT 2016, po które można sięgać w zależności od rodzaju dokonywanego rozliczenia.   Istnieją dwie główne metody, dzięki któremu

 • Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2016?
  Pit 40 dla kogo

  Kiedy nie musimy składać zeznania PIT 2016?

  Podatnik nie ma obowiązku składania pit2016, jeżeli w 2016 roku nie osiągnął żadnych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia na przykład wtedy, gdy w ogóle nie podejmowaliśmy pracy. Zeznania podatkowego nie składamy także wtedy, kiedy uzyskiwaliśmy dochody jedynie w oparciu o umowy cywilnoprawne na kwotę

 • Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?
  Pit 40 dla kogo

  Kiedy składamy w urzędzie skarbowym czynny żal?

  Kodeks karny skarbowy przewiduje kary za postępowanie, które naraża budżet państwa na uszczuplenie. Do takich działań zalicza się m.in.: niezłożenie rocznej deklaracji podatkowej, złożenie pit 2016 formularz po terminie, nieuregulowanie należności podatkowych, wyłudzenie zwrotu podatku. W zależności od stopnia szkodliwości, powyższe czyny mogą zostać zakwalifikowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe i podlegają karze grzywny, karze

 • Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2016 rok?
  Pit 40 dla kogo

  Kto ma obowiązek złożyć PIT za 2016 rok?

  Rozliczenie PIT 2016 mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy w 2016 roku osiągnęli dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zeznanie należy złożyć także wtedy, gdy zamiast dochodu osiągnięta została strata. Wykazanie strat w deklaracji rocznej pozwala na ich odliczenie w latach kolejnych i tym samym obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. Wszyscy podatnicy, którzy prowadzą własną

 • Kto może rozliczyć się przez Internet?
  Pit 40 dla kogo

  Kto może rozliczyć się przez Internet?

  Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej (e-deklaracje), może przesłać każdy podatnik rozliczający się z urzędem skarbowym, na którymś z poniższych formularzy podatkowych: PIT-16A – opodatkowanie w formie karty podatkowej, PIT-19A – ryczałt od przychodów osób duchownych, PIT-28 – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, PIT-36 – podatek dochodowy naliczany na zasadach ogólnych, PIT-36L – podatek liniowy, PIT-37 –

 • Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?
  Pit 40 dla kogo

  Jak szybciej uzyskać zwrot podatku?

  Podatnicy opłacający podatek dochodowy od osób fizycznych, w większości przypadków, opłacają w trakcie roku podatkowego comiesięczne lub cokwartalne zaliczki. Ich wysokość jest ustalana na podstawie osiąganego w danym miesiącu przychodu, który jest zazwyczaj umniejszany o koszty jego uzyskania, a także o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Podczas obliczania wysokości zaliczek nie są brane pod

 • Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?
  Pit 40 dla kogo

  Jak przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego?

  O 1% podatku mogą ubiegać się tylko te organizacje, które posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Lista organizacji jest co roku aktualizowana, jej bieżącą wersję można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zanim rozpoczniemy wypełnianie pit 2016 warto sprawdzić, czy wybrana przez nas organizacja została umieszczona na tej liście. Prawo do przekazania 1%

 • Jak złożyć korektę PIT 2016?
  Pit 40 dla kogo

  Jak złożyć korektę PIT 2016?

  Przyczyny korekty mogą być bardzo różne, najczęściej są to błędy obliczeniowe, niewypełnione pola obligatoryjne lub brak podpisu. Podatnicy mogą złożyć korektę na wezwanie urzędu skarbowego lub bez wezwania, gdy sami zauważą braki lub błędy w PIT za 2016 rok. Korektę rocznej deklaracji podatkowej można złożyć w sposób tradycyjny, korzystając z papierowego formularza, lub przez Internet.

 • Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?
  Pit 40 dla kogo

  Jakim organizacjom można przekazać 1% podatku?

  Podatnicy mają możliwość przekazania w PIT 2016 1% podatku dochodowego na rzecz wybranej przez siebie organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że 1% mogą otrzymać tylko te organizacje, które zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, posiadają status organizacji pożytku publicznego (OPP). Organizacje pożytku publicznego prowadzą działalność w tzw. obszarach pożytku publicznego i mają

 • Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2016?
  Pit 40 dla kogo

  Jak należy opodatkować zagraniczne emerytury i renty rozliczając pity 2016?

  W Polsce mieszka wiele osób, które poza krajowymi świadczeniami emerytalnymi bądź rentowymi, otrzymują także świadczenia z zagranicy. Podatnicy znajdujący się w takiej sytuacji zazwyczaj nie wiedzą jak poprawnie wypełnić pity 2016. W związku z podpisaniem przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością państw europejskich, krajem w którym płaci się podatek od zagranicznych

 • Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy
  Pit 40 dla kogo

  Jak należy opodatkować otrzymane dywidendy

  Dywidendą nazywana jest część zysku spółki o charakterze kapitałowym, która jest przekazywana wspólnikowi lub akcjonariuszowi tej spółki, lub dzielona pomiędzy wszystkich wspólników bądź akcjonariuszy. Spółki kapitałowe notowane na giełdzie, w większości przypadków, dzielą dywidendę pomiędzy wszystkich udziałowców. Obowiązkiem inwestora, który dywidendę otrzymał, jest uwzględnienie jej w rocznym zeznaniu podatkowym, dlatego musi on wypełnić odpowiednie PITy

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa