| 

Ciekawe wpist:

Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
Pit 11 2014 druk

Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?

Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od przychodów, które zgodnie w ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu. Podatek nie jest pobierany od: przychodów objętych przedmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego, przychodów, od których zaniechano poboru podatku dochodowego.…

Pit 16a druk

 • Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet
  Pit 16a druk

  Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2016 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub

 • Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?
  Pit 16a druk

  Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy

 • Rodzaje formularzy PIT 2016
  Pit 16a druk

  Rodzaje formularzy PIT 2016

  Istnieją różne rodzaje formularzy podatkowych. Każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów/przychodów. Bardzo ważne jest, aby rozliczenie roczne 2016 zostało złożone w urzędzie skarbowym na właściwym druku podatkowym, w przeciwnym razie podatnik będzie zmuszony do wypełnienia korekty. Poniżej zostały opisane wszystkie najpopularniejsze formularze pit 2016. Formularz PIT-28 wypełniają przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie

 • Rodzaje załączników do druków PIT 2016
  Pit 16a druk

  Rodzaje załączników do druków PIT 2016

  Podatnicy nie zawsze zdają sobie sprawę, że poza właściwym formularzem podatkowym, muszą złożyć w urzędzie skarbowym także odpowiednie załączniki. Rozliczenie roczne 2016, w którym brakuje załączników, jest niekompletne i będzie wymagało korekty. W dalszej części artykułu zostały szczegółowo opisane wszystkie rodzaje druków dołączanych do formularzy PIT. Zapoznanie się z ich charakterystyką umożliwi nam poprawne dobranie

 • Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016
  Pit 16a druk

  Rozliczanie dochodów z zagranicy w PIT 2016

  O obowiązkach podatnika względem polskich organów skarbowych decyduje jego rezydencja podatkowa. Polski rezydent podatkowy powinien wykazać w deklaracji rocznej dochody osiągnięte zarówno w kraju jak i za granicą, ponieważ ciąży na nim nieograniczony obowiązek podatkowy. Osoba, które posiada rezydencję podatkową w innym kraju, wypełnia rozliczenie pit 2016 uwzględniając jedynie dochody, które uzyskała na terenie Rzeczypospolitej

 • Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
  Pit 16a druk

  Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych

  Obowiązek rozliczania się z fiskusem z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym nie należy do przyjemności, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie pity za 2016 rok były wypełnione poprawnie i nie wymagały późniejszej korekty. Pozwoli nam to na oszczędność czasu i nerwów. Wypełnianie zeznania podatkowego polega na wpisaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), danych

 • PIT 2016 – jak uniknąć błędów?
  Pit 16a druk

  PIT 2016 – jak uniknąć błędów?

  W zeznaniach podatkowych można popełnić bardzo wiele błędów, dlatego podatnicy tak bardzo nie lubią rozliczania się z fiskusem. Jednak obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego wcale nie musi być aż takie uciążliwe, wystarczy się do niego odpowiednio przygotować. Na początku musimy wybrać właściwy formularz PIT 2016. Każdy z druków jest przeznaczony do rozliczania dochodów/przychodów opodatkowanych w inny

 • Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?
  Pit 16a druk

  Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej?

  W ramach ulgi rehabilitacyjnej można dokonać odliczenia wydatków poniesionych w trakcie danego roku podatkowego na: cele rehabilitacyjne, ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Z ulgi PIT 2016 mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, jeżeli ich roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, opiekunowie osób niepełnosprawnych, których roczny dochód nie przekroczył 9 120 zł. W przypadku tej ulgi

 • Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?
  Pit 16a druk

  Kto może skorzystać z ulgi na dzieci?

  Z ulgi prorodzinnej mogą w pit 2016 skorzystać podatnicy opłacający podatek dochodowy na zasadach ogólnych (wg skali 18 i 32%), wychowujący w trakcie danego roku podatkowego dzieci, które: nie ukończyły 18 roku życia, ukończyły 18 lat, lecz kontynuują naukę w placówkach edukacyjnych określonych w odpowiednich przepisach, otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną (niezależnie od wieku).

 • Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?
  Pit 16a druk

  Kiedy otrzymujemy zwrot podatku?

  Podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych, może stanowić przychód (PIT-28) lub dochód (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39). Gdy wysokość podatku jest naliczana od dochodu, możliwe jest umniejszenie przychodu o koszty, które zostały poniesione w celu jego uzyskania. Kosztów nie uwzględniamy jedynie w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie roczne 2016

 • Kiedy powstaje nadpłata podatku?
  Pit 16a druk

  Kiedy powstaje nadpłata podatku?

  Nadpłata podatku dochodowego powstaje w momencie, gdy zaliczki, które podatnik odprowadził w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego wykazanego w pit 2016. Nadpłata może pojawić się wskutek: uwzględnienia w zeznaniu ulg i odliczeń, odliczenia strat wykazanych w deklaracjach podatkowych złożonych w latach ubiegłych, stosowania nieodpowiedniej (zawyżonej) stawki podatkowej, uwzględnienia kwoty dochodu zwolnionego z opodatkowania

 • Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?
  Pit 16a druk

  Kiedy w rozliczeniu PIT 2016 uwzględniamy dochody zagraniczne?

  Rozliczanie dochodów uzyskanych w innym państwie często budzi spore wątpliwości. Podatnicy nie wiedzą kiedy powinni uwzględnić dochody z zagranicy w deklaracji rocznej, składanej w urzędzie skarbowym. O tym czy dochody uzyskane poza granicami kraju podlegają opodatkowaniu w Polsce, decyduje treść umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, jakie Rzeczypospolita Polska zawarła z poszczególnymi państwami. W niektórych przypadkach

 • Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2016 rok?
  Pit 16a druk

  Jak uwzględnić ulgę rehabilitacyjną w rozliczeniu PIT za 2016 rok?

  Prawo do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej przysługuje osobom niepełnosprawnym, których roczny dochód przekroczył 9 120 zł. Jeżeli dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 9 120 zł z ulgi może skorzystać opiekun, który ją utrzymuje, będący dla podatnika: małżonkiem, dzieckiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, rodzicem małżonka, bratem, siostrą, ojczymem, macochą, zięciem lub synową. Ulgę

 • Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?
  Pit 16a druk

  Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-38?

  Istnieją różne formularze PIT 2016, każdy z nich jest przeznaczony do rozliczania innego rodzaju dochodów. W PIT-38 wykazujemy dochody o charakterze kapitałowym, do których zaliczamy: przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną; przychody z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych; przychody z tytułu

 • Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?
  Pit 16a druk

  Jakie dochody rozliczamy na formularzu PIT-36L?

  O tym jaki formularz podatkowy należy złożyć w urzędzie skarbowym jako rozliczenie roczne 2016 decyduje rodzaj osiągniętych dochodów oraz wybrany sposób opodatkowania. Druk PIT-36L wypełniają podatnicy, którzy: prowadzą własną działalność gospodarczą, prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, są wspólnikami spółek osobowych i opłacają podatek dochodowy w formie podatku liniowego. Jak możemy zauważyć, z podatku liniowego korzystają

 • Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?
  Pit 16a druk

  Jak złożyć zeznanie PIT 2016 przez Internet?

  Obowiązek wypełnienia zeznania rocznego spoczywa na każdym podatniku, który w danym roku podatkowym osiągnął dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Konieczność rozliczenia się z fiskusem spędza wielu osobom sen z powiek, gdyż konieczne jest wykonanie licznych obliczeń, uzupełnienie właściwych formularzy podatkowych i załączników. Jednak wypełnienie deklaracji wcale nie musi być takie

 • Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?
  Pit 16a druk

  Jak wysłać PIT 2016 w formie elektronicznej?

  System stworzony przez Ministerstwo Finansów umożliwia przesłanie w formie elektronicznej formularzy PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, a także wszystkich niezbędnych załączników – PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/UZ, PIT/Z oraz PIT/ZG. Do przesłania wymienionych druków za pośrednictwem sieci internetowej nie trzeba posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Identyfikacja podatnika w systemie jest przeprowadzana

 • Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?
  Pit 16a druk

  Jak właściwie udokumentować darowizny odliczone w PIT 2016?

  Podatnicy, którzy w 2016 roku dokonali darowizn, mogą odliczyć je od podstawy do opodatkowania, podczas wypełniania deklaracji PIT za 2016 r. Trzeba pamiętać, że odjąć od dochodu można tylko te darowizny, które zostały przekazane na: cele kultu religijnego, cele pożytku publicznego, cele krwiodawstwa, działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła

 • Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?
  Pit 16a druk

  Jak rozliczają się z fiskusem artyści i twórcy?

  Artyści i twórcy mają obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego od uzyskanych dochodów. Sposób w jaki powinni rozliczyć się z urzędem skarbowym jest zależny od źródła, z którego osiągnęli dochody oraz wybranego sposobu naliczania podatku. Jeżeli działalność artystyczna prowadzona przez podatnika ma charakter ciągły i jest prowadzona w celu zarobkowym, powinien prowadzić on działalność gospodarczą. Uzyskane dochody/przychody

 • Czy rozliczenie PIT 2016 wraz z małżonkiem jest korzystne?
  Pit 16a druk

  Czy rozliczenie PIT 2016 wraz z małżonkiem jest korzystne?

  Możliwość wypełnienia wspólnej deklaracji PIT za 2016 rok mają małżonkowie, którzy przez cały rok podatkowy przebywali w związku małżeńskim i posiadali wspólność majątkową. Kolejnym warunkiem, jaki musi zostać spełniony, jest opłacanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z następującą skalą podatkową: wysokość dochodu stawka podatku do 85 528 zł rocznie 18% podstawy do opodatkowania

 • Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?
  Pit 16a druk

  Czy trzeba rozliczyć się z fiskusem, gdy osiągnęliśmy straty?

  Ze stratą mamy do czynienia, gdy koszty, poniesione w celu uzyskania przychodu, przewyższają osiągnięty przychód. Strata nie zwalnia podatnika z obowiązku wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej. Złożenie pit za 2016 r. będzie uprawniało nas do odliczenia wykazanej straty w zeznaniach składanych w kolejnych latach, co pozwoli na obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego. Stratę można odliczać przez pięć

 • Jak powinny zostać udokumentowane wydatki odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?
  Pit 16a druk

  Jak powinny zostać udokumentowane wydatki odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od dochodu lub przychodu (ryczałt), zatem umniejsza podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Z ulgi mogą skorzystać: osoby niepełnosprawne, których roczny dochód przekroczył kwotę 9 120 zł, osoby mające na swoim utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której roczny dochód nie przekroczył 9 102 zł. W ramach ulgi PIT 2016

 • Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2016?
  Pit 16a druk

  Jak poprawnie odliczyć ulgę prorodzinną w PIT 2016?

  Wypełniając zeznanie roczne 2016, po raz drugi rozliczymy ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, dostęp do ulgi został w pewnym stopniu ograniczony. Obecnie, prawo do dokonania odliczenia jest zależne od: dochodu uzyskanego przez podatnika w trakcie danego roku podatkowego, liczby wychowywanych dzieci, stanu cywilnego podatnika. Niezmienione zostały warunki, jakie musi spełniać dziecko,

 • Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?
  Pit 16a druk

  Jak powinna wyglądać korekta deklaracji rocznej?

  Podatnik powinien złożyć korektę pit 2016, gdy otrzyma wezwanie z urzędu skarbowego, a także jeżeli sam zauważy, że rozliczenie zawiera braki, błędy lub nieprawidłowości. Każde zeznanie można korygować aż do momentu, w którym ulegnie ono przedawnieniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązania o charakterze podatkowym przedawniają się po 5 latach, przy czym bieg okresu przedawnienia rozpoczyna

 • Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?
  Pit 16a druk

  Jak poprawnie uwzględnić w zeznaniu rocznym straty z lat ubiegłych?

  Strata powstaje wtedy, gdy koszty, które podatnik poniósł w celu osiągnięcia przychodu są wyższe niż uzyskany przychód. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, strata wykazana w deklaracji podatkowej za dany rok, może zostać rozliczona w latach kolejnych, co pozwala na obniżenie podstawy, od której naliczany jest podatek dochodowy, a tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego. Straty można

 • Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
  Pit 11 2014 druk

  Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?

  Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, podlegają w PIT 2016 odliczeniu od dochodu/przychodu i umniejszają podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Odjęcie składek jest możliwe w przypadku opłacania podatku progresywnego, liniowego, tonażowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W skład ubezpieczenia społecznego

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa