| 

Ciekawe wpist:

Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
Pit 11 2014 druk

Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?

Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych oraz wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Z ulg należących do drugiej grupy, mimo że zostały wycofane, można nadal…

Pit 11 2014 druk

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?
  Pit 11 2014 druk

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?
  Pit 11 2014 druk

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może

 • Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?
  Pit 11 2014 druk

  Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?

  Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna nie uzyskała w danym roku podatkowym żadnego dochodu lub jej dochód był niższy od 9 120 zł, prawo do odliczenia przysługuje opiekunowi, który utrzymywał osobę niepełnosprawną, będącemu współmałżonkiem, własnym dzieckiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie,

 • Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?
  Pit 11 2014 druk

  Co zrobić jeżeli nie mamy pieniędzy na opłacenie podatku?

  Czasem zdarza się, że zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku nie pokrywają w całości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. W takiej sytuacji, gdy podatnik wypełnia deklaracje pit 2016 okazuje się, że wystąpiła niedopłata podatku i konieczne jest wpłacenie brakującej kwoty na konto urzędu skarbowego. Podatnicy, którzy w trakcie 2016 r.

 • Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?
  Pit 11 2014 druk

  Czy można odliczyć ulgę prorodzinną na pełnoletnie dziecko?

  Z ulgi prorodzinnej w PIT 2016 mogą skorzystać podatnicy, którzy w trakcie 2016 r. wychowywali jedno lub więcej dzieci. W związku z wprowadzonymi zmianami, przypadku pierwszego dziecka prawo do ulgi jest zależne od stanu cywilnego podatnika oraz od dochodu, który uzyskał on w trakcie 2016 r. Ze względu na to, że ulga prorodzinna jest odliczana

 • Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?
  Pit 11 2014 druk

  Błędy w PIT-11 – jak je skorygować?

  Osoby, które w trakcie 2016 r. uzyskiwały przychody za pośrednictwem płatnika, wypełniają zeznanie roczne 2016 na podstawie formularza PIT-11. Druk PIT-11 stanowi informację o uzyskanych dochodach oraz o zaliczkach na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku. Obowiązek wystawienia PIT-11 spoczywa na podmiocie pełniącym funkcję płatnika (zazwyczaj jest to zleceniodawca lub pracodawca). Zgodnie w

 • Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?
  Pit 11 2014 druk

  Czy od świadczeń rodzinnych trzeba odprowadzić podatek?

  Podatnicy są zobowiązani do odprowadzania podatku dochodowego od przychodów, które zgodnie w ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają opodatkowaniu. Podatek nie jest pobierany od: przychodów objętych przedmiotowym zwolnieniem z podatku dochodowego, przychodów, od których zaniechano poboru podatku dochodowego. Wszystkie przychody spełniające, któryś z powyższych wymogów, nie muszą być wykazywane w deklaracji pit 2016,

 • Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?
  Pit 11 2014 druk

  Czy dochody ze sprzedaży na Allegro trzeba wykazać w PIT 2016?

  O tym, czy od dochodów uzyskanych w wyniku zbycia przedmiotów na Allegro trzeba odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych, decyduje charakter prowadzonej sprzedaży. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i wykorzystują Allegro jako jeden z kanałów sprzedaży, są zobowiązane do naliczenia podatku zgodnie z wybranym sposobem opodatkowania. Dochody uzyskiwane na Allegro będą dla nich niczym innym

 • Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą
  Pit 11 2014 druk

  Rozliczenie dochodów dziecka prowadzącego działalność gospodarczą

  Dochody osiągnięte przez niepełnoletnie dziecko w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być: doliczane do dochodów uzyskanych przez rodzica lub opiekuna prawnego, rozliczane w PIT 2016 druk, wypełnionym w imieniu dziecka i podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Z pierwszą sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy dziecko weszło w posiadanie majątku przedsiębiorstwa poprzez otrzymanie darowizny

 • PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?
  Pit 11 2014 druk

  PIT 2016: jak rozliczyć dochody z kontraktu managerskiego?

  Kontrakt managerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną. Celem zawierania kontraktu jest powierzenie osobie fizycznej lub innemu podmiotowi gospodarczemu zarządzania przedsiębiorstwem, które ma prowadzić do osiągnięcia zysków. Cechą charakterystyczną umowy o zarządzanie jest to, że: osoba fizyczna/podmiot gospodarczy nie podlega służbowo zarządcy, nie ma kierownictwa, które wydaje osobie fizycznej/podmiotowi gospodarczemu zlecenia. Co do zasady kontrakty managerskie są

 • PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?
  Pit 11 2014 druk

  PIT za 2016 rok: jak rozliczyć kredyt podatkowy?

  Kredyt podatkowy umożliwia odroczenie płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. Mają do niego dostęp jedynie przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Możliwość skorzystania z kredytu podatkowego pozwala na zachowanie płynności finansowej firmy, co jest bardzo ważne szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorstwo dopiero wchodzi na rynek. Nie każdy przedsiębiorca ma prawo do ubiegania się o kredyt

 • Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy do zeznania dołączamy PIT/O?

  PIT/O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku, które zostały dokonane w danym roku podatkowym. Jest on załącznikiem do formularzy PIT-28, PIT-36 i PIT-37 za 2016 r., dlatego należy składać go w urzędzie skarbowym wraz z roczną deklaracją podatkową, a nie oddzielnie. Zeznanie PIT 2016 musi zawierać załącznik PIT/O, jeżeli podatnik uwzględnił

 • Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy?

  W większości przypadków podatnicy muszą odprowadzać w trakcie roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Osoby, które osiągają przychody za pośrednictwem płatnika opłacają zaliczki co miesiąc. Za ustalenie ich wysokości oraz terminowe wpłacanie na konto urzędu skarbowego odpowiedzialny jest płatnik (pracodawca, zleceniobiorca). Całkowitą kwotę zaliczek, opłaconych w trakcie roku, można znaleźć w druku PIT-11 wystawianym przez

 • Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy nie można rozliczyć się na formularzu PIT-37?

  Wszystkie przychody wykazywane w formularzu pit 37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą 18 i 32%. Podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych stanowi dochód, co oznacza, że podatnik ma prawo do odliczenia od przychodu kosztów, które poniósł w celu jego uzyskania. Bardzo istotne jest, że na formularzu PIT-37 mogą zostać

 • Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy należy złożyć załącznik PIT/B?

  Druk PIT/B jest przeznaczony dla osób fizycznych, które prowadzą własną działalność gospodarczą. Wypełniają tylko ci podatnicy, którzy opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych w formie: podatku progresywnego (wg skali 18 i 32%), podatku liniowego (19%). Oznacza to, że PIT/B stanowi załącznik tylko i wyłącznie do formularzy PIT-36 i PIT-36L. Dołączenie druku PIT/B do deklaracji pit

 • Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy można liczyć na szybki zwrot podatku?

  Nadpłata podatku powstaje w momencie, gdy zaliczki na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku, przewyższają faktyczną wysokość zobowiązania podatkowego, obliczoną podczas wypełniania deklaracji PIT za 2016 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, urząd skarbowy jest zobowiązany do dokonania zwrotu nadpłaconego podatku w ciągu 90 dni od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego zeznania podatkowego. Trzeba mieć

 • Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy emeryt wypełnia PIT 2016 samodzielnie?

  Osoby pobierające świadczenia emerytalne, w większości przypadków, nie muszą wypełniać deklaracji PIT za 2016 r. samodzielnie. Obowiązkiem organu emerytalno-rentowego (ZUS, KRUS), który pełni funkcję płatnika, jest pobór comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Po zakończeniu roku podatkowego, do 2 marca 2017 r., płatnik ma obowiązek przekazać emerytowi i urzędowi

 • Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?
  Pit 11 2014 druk

  Jak wypełnić aktywny formularz PIT 2016?

  Interaktywne formularze podatkowe są elektronicznymi drukami PIT zapisanymi w formacie PDF. Aby otworzyć je na komputerze trzeba posiadać zainstalowany program Adobe Reader, który możemy pobrać za darmo ze strony producenta. Interaktywne druki podatkowe różnią się od tradycyjnych papierowych formularzy przede wszystkim łatwością wypełniania, a także tym, że można je wysłać do urzędu skarbowego za pośrednictwem

 • Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
  Pit 11 2014 druk

  Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?

  O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2016 decyduje: treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem, w którym znajduje się źródło przychodów, rezydencja podatkowa, która określa zakres obowiązków podatnika w stosunku do polskich organów skarbowych. Istnieje grupa przychodów, które

 • Jak rozliczyć otrzymane premie?
  Pit 11 2014 druk

  Jak rozliczyć otrzymane premie?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, premie regulaminowe i uznaniowe wypłacane pracownikowi przez pracodawcę stanowią przychód ze stosunku pracy. W związku z tym, wszystkie wypłacone premie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy podatnik wypełnia rozliczenie pit za 2016 r. Ponieważ premia traktowana jest jako składnik wynagrodzenia wypłacanego za wykonywaną pracę, pracodawca (pełniący funkcję płatnika)

 • Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?
  Pit 11 2014 druk

  Jak rozliczyć dochody uzyskane na giełdach zagranicznych?

  Dzięki dostępności usług maklerskich przez Internet, polscy inwestorzy mogą nie tylko w prosty sposób inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), ale również na giełdach zagranicznych. O ile rozliczenie PIT 2016 przychodów uzyskanych na GPW w jest proste, bo biuro maklerskie, po zakończeniu roku podatkowego, ma obowiązek przekazania podatnikowi formularza PIT-8C, będącego informacją o

 • Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy do PIT 2016 dołączamy załącznik PIT/D?

  Ulgi, z których mogą skorzystać podatnicy wypełniający deklaracje PIT 2016 możemy podzielić na dwa rodzaje – znajdujące się w katalogu ulg podatkowych oraz wykreślone z katalogu ulg podatkowych. Z ulg należących do drugiej grupy, mimo że zostały wycofane, można nadal korzystać na podstawie praw nabytych. Oznacza to, że podatnicy, którzy nabyli prawo do danej ulgi

 • Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?
  Pit 11 2014 druk

  Kiedy do deklaracji załączamy PIT/UZ?

  W związku ze zmianami wprowadzonymi w przepisach regulujących korzystanie z ulgi prorodzinnej, podczas rozliczenia przychodów uzyskanych w 2016 r. podatnicy, którzy w związku z niskim dochodem nie mogli odliczyć ulgi na dziecko w pełnym wymiarze, będą mogli otrzymać zwrot niewykorzystanej kwoty. Przypomnijmy, że z ulgi prorodzinnej w deklaracji pit za 2016 r. mogą skorzystać rodzice,

 • Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?
  Pit 11 2014 druk

  Czy trzeba informować fiskus o zmianie adresu zamieszkania?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania pit 2016 w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania, jak miało to miejsce w przeszłości. Jeżeli miejsce zamieszkania podatnika uległo zmianie w trakcie roku podatkowego urzędem, w którym powinna zostać złożona deklaracja PIT 2016, będzie urząd właściwy dla miejsca zamieszkania

 • Do czego służy czynny żal?
  Pit 11 2014 druk

  Do czego służy czynny żal?

  Obowiązkiem każdego podatnika, który w trakcie 2016 r. uzyskał dochód lub przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest terminowe złożenie deklaracji rocznej. Zeznanie podatkowe 2016 powinno obejmować wszystkie dochody/przychody, od których podatnik jest zobowiązany odprowadzić podatek. Trzeba pamiętać, że ukrywanie przychodów może skutkować nałożeniem grzywny za wykroczenie o charakterze skarbowym. Warto wiedzieć, że

 • Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?
  Pit 11 2014 druk

  Jak poprawnie odliczyć składki ZUS w PIT za 2016 rok?

  Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały opłacone w trakcie danego roku podatkowego, podlegają w PIT 2016 odliczeniu od dochodu/przychodu i umniejszają podstawę, od której naliczany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Odjęcie składek jest możliwe w przypadku opłacania podatku progresywnego, liniowego, tonażowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W skład ubezpieczenia społecznego

 • Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?
  Pit 11 2014 druk

  Jak poprawnie rozliczyć dochody osiągnięte na giełdzie?

  Dochody uzyskiwane na giełdzie są dochodami z kapitałów pieniężnych i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przychodów z giełdy nie można sumować z przychodami pochodzącymi z innych źródeł, dlatego nie można ich wykazać np. w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Wszystkie przychody z giełdy trzeba rozliczyć w oddzielnym druku podatkowym –

 • Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?
  Pit 11 2014 druk

  Gdzie znaleźć listę organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku?

  Działalność organizacji pożytku publicznego (OPP) jest regulowana przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z ustawą, za organizacje pożytku publicznego uznaje się organizacje pozarządowe oraz spółki kapitałowe utworzone w celu innym niż prowadzenie działalności gospodarczej, które posiadają status OPP. Warto zwrócić uwagę, że aby organizacja została uznana za OPP nie wystarczy, że

Najnowsze wpisy

Nasza ankieta:

Czy powinniśmy częściej dodawać nowe zdjęcia i artykuły na naszej witrynie?

View Results

Loading ... Loading ...

Kategorie

Losowe artykuły:

Archiwa