|  | 

Rozliczenie pit 2014

Wykorzystaj PITy 2011 Program i uniknij kary za nieprawdziwe rozliczenie

Wykorzystaj PITy 2011 Program i uniknij kary za nieprawdziwe rozliczenie
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podatnicy wykazują swoje dochody w PIT rozliczenie roczne (najczęściej jest to formularz PIT-37), składanych co roku do 30 kwietnia. Natomiast w terminie do końca lutego płatnicy mają obowiązek przesłać zarówno do podatnika, jak i do urzędu skarbowego informację o dochodach uzyskanych przez podatnika (formularz PIT-11) za poprzedni rok. W razie stwierdzenia niezgodności pomiędzy informacjami wykazanymi w wymienionych dokumentach naczelnik urzędu skarbowego, przeprowadzając czynności sprawdzające, może wezwać podatnika do złożenia korekty zeznania lub do wyjaśnienia istniejących rozbieżności.

Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędu w zeznaniu podatkowym i nie narażać się na niepotrzebne wizyty w urzędzie skarbowym, warto wypełnić deklarację wykorzystując PITy 2011 Program. Już dziś pobierz PIT 2011 Program do rozliczenia z naszej strony internetowej. Najważniejsze zalety, jakie posiada program do rozliczania pitów 2011 to m.in.: automatyczne obliczanie kwot w formularzach, przez co niweluje się możliwość popełnienia błędów kalkulacyjnych, które, jak wiadomo, zdarzają się bardzo często przy ręcznym liczeniu. Poza tym Program PIT 2011 przenosi dane z załączników do zeznań i odwrotnie, komunikuje o brakujących lub błędnych danych, a także umożliwia przekazanie jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Gdy podatnik nie stawia się na wezwanie, urząd skarbowy wszczyna postępowanie podatkowe, w ramach którego może wezwać podatnika np. do złożenia wyjaśnień. Wysłanie wezwań do podatnika ma na celu realizację zasady prawdy obiektywnej, w myśl której w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym.

Jeżeli podatnik nie zastosuje się do wezwania wystawionego na etapie postępowania podatkowego, naczelnik urzędu skarbowego może ukarać podatnika karą porządkową (maksymalna wysokość kary porządkowej wynosi 2,6 tys. zł). W konsekwencji, w wyniku przeprowadzonego postępowania dowodowego, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określi prawidłową kwotę podatku za rozliczenie roczne 2011. Jeżeli podatnik np. wykazał w PIT-37 nienależną nadpłatę i kwota tej nadpłaty została podatnikowi zwrócona, to należy ją potraktować na równi z zaległością podatkową.

Świadome działanie podatnika polegające na wyłudzeniu nadpłaty z rozliczenia roczne pitów przez podanie kwoty osiągniętych dochodów w wysokości wyższej niż należna, jest zachowaniem ściganym na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Eksperci podatkowi wyjaśniają, że odpowiedzialności karnej skarbowej podlega osoba, która przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadziła w błąd urząd skarbowy i naraziła na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności zwrot nadpłaty. W zależności od stopnia zawinienia podatnik może zostać ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności, albo mogą zostać mu wymierzone obie kary łącznie.

Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot podatku jest małej wartości, czyli wartości, która w czasie popełnienia czynu zabronionego nie przekracza dwustukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia – w 2011 roku jest to 263 400 zł. Natomiast gdy kwota narażona na nienależny zwrot podatku nie przekracza ustawowego progu, czyli pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia – odpowiednio w 2011 r. jest to kwota 6585 zł – to sprawca będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

W konsekwencji do ukarania podatnika może dojść jedynie w sytuacji, gdy będzie można mu udowodnić, że działał z zamiarem umyślnym, biorąc pod uwagę okoliczności danego czynu i świadomość jego popełnienia. Dlatego nie zwlekaj PITy 2011 Program do pobrania na naszej stronie.

wykorzystaj-pity-2011-program-i-uniknij-kary-za-nieprawdziwe-rozliczenie

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles