|  | 

Rozliczenie pit 2014

Skorzystaj z pit 2011 program i rozlicz pit bezbłędnie, co jednak zrobić gdy urząd skarbowy skontroluje rozliczenie podatkowe 2011?

Skorzystaj z pit 2011 program i rozlicz pit bezbłędnie, co jednak zrobić gdy urząd skarbowy skontroluje rozliczenie podatkowe 2011?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Urzędnicy skarbowi najczęściej kontrolują tych podatników, którym należy się zwrot podatku za pit 2011. Fiskus sprawdza wówczas, czy podatnik rzeczywiście miał prawo do uzyskania zwrotu i czy zwrot ten wyliczono prawidłowo. Kontrolerzy najczęściej proszą o dokumenty potwierdzające prawo do odliczeń czy to od dochodu, czy od podatku.

 

Na sprawdzenie prawdziwości naszych deklaracji fiskus ma prawie aż sześć lat. Organy podatkowe mogą sprawdzać poprawność rozliczeń rocznych PIT do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Zeznanie za 2011 r. może być zatem sprawdzane aż do końca 2017 r. Warto zatem wypełniać formularze podatkowe przez pity 2011 program, ponieważ plik z zeznaniem podatkowym na własnym komputerze łatwiej przechować niż stertę papierowych deklaracji.

 

Duża część kontroli urzędów skarbowych dotyczy darowizn. Warto więc pamiętać, że podatnicy korzystający z odliczenia darowizn (np. na cele kultu religijnego) są zobowiązani wpisać w rozliczenie PIT 2011 kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, w szczególności jego nazwę i adres. Odliczenie darowizny jest możliwe, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny. Podczas kontroli urząd skarbowy może poprosić podatnika o przedstawienie tych dowodów. Gdy podatnik nie będzie ich miał, fiskus zakwestionuje odliczenie.

 

Równie wiele kontroli fiskus przeprowadza u osób, którym skorzystały z ulg podatkowych, takich jak ulga dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne lub mające na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny mogą w rozliczeniu rocznym korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Wydatki wpisane do formularzy podatkowych na przykład przez program pity 2011, które były ponoszone na dojazdy na niezbędne zabiegi rehabilitacyjne, utrzymanie psa przewodnika lub opłacanie przewodnika, mogą być odliczone od dochodu w wysokości 2280 zł za rok. Przepisy ustawy o PIT wskazują, że wydatki odliczane w ramach ulgi rehabilitacyjnej w granicach limitu nie muszą być specjalnie dokumentowane. Jednak brak konieczności gromadzenia faktur VAT nie oznacza, że podatnik nie musi posiadać żadnych dokumentów, potwierdzających np. dojeżdżanie na zabiegi. Podatnik korzystający z ulgi (odliczenie limitowane do 2280 zł), na żądanie organów podatkowych lub kontroli skarbowej jest zobowiązany posiadać dowody potwierdzające prawo do odliczenia. Ustawa uznaje za takie w szczególności dane przewodnika, certyfikat psa asystującego, potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów.

 

Zatem urząd skarbowy ma prawo poprosić podatnika o udowodnienie, że w danym roku rzeczywiście z zabiegów korzystał (lub poniósł wydatki na przewodnika lub psa przewodnika), jeśli wydatki na nie odliczył od dochodu. Wtedy podatnik będzie musiał w urzędzie przedstawić każdy dokument, który udowodni fakt poniesienia odliczonych wydatków.

 

Rozlicz podatek z pity 2011 program i uniknij problemów.

 

Pracownik urzędu skarbowego może wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Wezwany podatnik zobowiązany jest do osobistego stawienia się, ale tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa. Czy podatnik może odmówić wizyty w urzędzie? Tylko wtedy, gdy osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny. Wówczas urząd skarbowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby.

skorzystaj-z-pit-2011-program-i-rozlicz-pit-bezblednie-co-jednak-zrobic-gdy-urzad-skarbowy-skontroluje-rozliczenie-podatkowe-2011

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles