|  | 

Pit 40 dla kogo

Obowiązki podatnika

Obowiązki podatnika
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Podatek jest bezzwrotnym i przymusowym świadczeniem pieniężnym, które należy uregulować w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w odpowiednich przepisach podatkowych. Płacenia podatków nie da się uniknąć, a wszelkie próby takiego działania mogą mieć bardzo nieprzyjemne konsekwencje.

Każdy podatnik posiada zarówno prawa jak i obowiązki, których powinien przestrzegać. W przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych większość obowiązków została określona w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof).

Możemy wyróżnić sześć głównych obowiązków jakie każdy podatnik posiada względem organów skarbowych:

 • rejestracja we właściwym urzędzie skarbowym,

 • przestrzeganie określonych w ustawie terminów płatności podatku,

 • przechowywanie dokumentacji podatkowej,

 • informowanie urzędu skarbowego o zmianie adresu zamieszkania,

 • stawianie się w urzędzie skarbowym w razie otrzymania wezwania,

 • umożliwienie kontroli podatkowej.

Poniżej został szczegółowo scharakteryzowany każdy z nich.

Urzędem, w którym podatnik powinien składać swoje rozliczenie PIT 2016, jest urząd właściwy dla miejsca zamieszkania. Obowiązkiem podatnika jest wypełnienie zgłoszenia identyfikacyjnego i dostarczenie go do odpowiedniej jednostki. Należy pamiętać, że zgłoszenia trzeba dokonać na właściwym formularzu, który można pobrać w każdym urzędzie skarbowym bądź ściągnąć z Internetu i wydrukować.

Do ewidencji podatników i płatników wykorzystywany jest numer PESEL lub NIP. NIP jest przyznawany podatnikowi przez naczelnika urzędu po złożeniu zawiadomienia. Jedna osoba może posiadać tylko jeden Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian w danych podanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym, podatnik ma obowiązek złożyć zgłoszenie aktualizacyjne.

Terminy płatności podatku dochodowego zostały jasno określone. Ich nieprzestrzeganie skutkuje koniecznością zapłacenia odsetek za zwłokę w uregulowaniu zobowiązania podatkowego.

Comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy, odprowadzane w trakcie roku, powinny być wpłacane na konto urzędu skarbowego do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku opłacania zaliczek w trybie kwartalnym, termin zapłaty upływa 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. Od dochodów, od których nie odprowadza się zaliczek w trakcie roku, należy opłacić podatek po jego zakończeniu. Ostateczny termin uregulowania zobowiązania podatkowego upływa:

 • 31 stycznia – w przypadku przychodów rozliczanych na formularzach PIT-16A i PIT-28,

 • 30 kwietnia – w przypadku przychodów rozliczanych na formularzach PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39.

 

Jak już wspomniano powyżej, opłacenie podatku po terminie skutkuje naliczeniem ustawowych odsetek za zwłokę. Należy pamiętać, że obowiązkiem podatnika jest ich opłacenie bez wezwania urzędu.

Składając formularze pit 2016 dołączamy do nich tylko niezbędne załączniki. Nie ma konieczności dostarczania do urzędu skarbowego dodatkowej dokumentacji, która często jest bardzo obszerna. Nie oznacza to jednak, że podatnik nie ma obowiązku posiadania dokumentów potwierdzających, że informacje podane w złożonym przez niego zeznaniu są prawdziwe.

Obowiązkiem każdego podatnika jest przechowywanie pełnej dokumentacji aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres przedawnienia trwa 5 lat, a jego bieg rozpoczyna się na początku roku następującego po roku, w którym złożone zostało zeznanie.

Rozliczenie za 2016 rok składamy za pośrednictwem PITy 2016 program w 2017 roku, natomiast okres przedawnienia trwa od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. W tym czasie urząd skarbowy może w każdej chwili zażądać od podatnika przedstawienia odpowiedniej dokumentacji. Dopiero po upływie okresu przedawnienia wygasa prawo do jakichkolwiek roszczeń ze strony organów podatkowych. Trzeba mieć jednak na uwadze, że możliwe jest zawieszenie biegu okresu przedawnienia. Taka sytuacja może mieć miejsce podczas trwania postępowania skarbowego.

Jak już wspomniano wcześniej, podatnik powinien składać roczną deklarację podatkową w urzędzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. W związku z tym zmiana miejsca zamieszkania może powodować zmianę urzędu skarbowego, w którym należy rozliczać się z osiągniętych dochodów. Obowiązkiem podatnika jest poinformowanie urzędu o zmianie miejsca zamieszkania. Ponadto w przypadku postępowania podatkowego podatnik musi również informować urząd o każdej zmianie adresu. Jeżeli adres nie zostanie zaktualizowany, pisma urzędowe uznaje się za doręczone pod adresem, który znajduje się w bazie urzędu.

Urząd może wzywać podatnika z różnych powodów, np. celem złożenia wyjaśnień, dostarczenia dokumentacji, na podstawie której został wypełnione zeznanie roczne 2016, dokonania określonych czynności. Wezwanie jest zawsze wysyłane w formie pisemnej. Obowiązkiem osoby, która otrzymała takie wezwanie jest stawienie się w urzędzie skarbowym we wskazanym terminie. W niektórych sytuacjach możliwe jest złożenie wyjaśnień w formie pisemnej lub poprzez pełnomocnika. Ponadto osoby, które ze względu na chorobę bądź niepełnosprawność nie mogą dotrzeć do urzędu, mogą wnioskować o dokonanie czynności w miejscu zamieszkania.

Podatnik, który unika kontaktu z fiskusem, nie odpowiada na wezwania i nie stawia się w urzędzie w określonym terminie, powinien liczyć się z konsekwencjami finansowymi. Takie postępowanie może skutkować nałożeniem kary pieniężnej, której maksymalna wysokość wynosi aż 2600 zł.

Ostatnią grupą obowiązków podatnika względem organów skarbowych jest umożliwienie kontroli podatkowej, udostępnienie wszystkich posiadanych informacji i dokumentacji, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na prowadzone postępowanie oraz złożenie we wskazanym terminie odpowiednich wyjaśnień. Dodatkowo, jeżeli podatnik nie może być obecny podczas kontroli, powinien wskazać pełnomocnika, który będzie go w tym czasie zastępował.

obowiazki-podatnika

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Zwrot podatku za rozliczenie PIT w krótkim czasie

  Obowiązkiem podatników jest odprowadzanie podatku dochodowego na konto urzędu skarbowego, skąd trafiają one do budżetu państwa. Konieczność opłacania podatku powoduje możliwość wystąpienia nadpłaty. W przypadku podatku dochodowego nadpłata podatku może się pojawić w związku z: odprowadzeniem przez płatnika wyższych zaliczek na podatek dochodowy, niż wynika z osiąganego dochodu, odprowadzeniem przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy

 • Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  Wysokość ulgi internetowej w PIT 2016

  W ramach ulgi internetowej możliwe jest odliczenie wydatków, poniesionych w danym roku podatkowym, na korzystanie z sieci internetowej. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od zeszłego roku, dostęp do ulgi PIT 2016 został znacznie ograniczony. Każdy podatnik może z niej skorzystać tylko dwa razy, w dwóch następujących po sobie latach. Osoby, które przed wprowadzeniem ograniczeń, uwzględniły ulgę