|  | 

Pit 16a druk

Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych

Najczęstsze błędy w zeznaniach podatkowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Obowiązek rozliczania się z fiskusem z dochodów osiągniętych w danym roku podatkowym nie należy do przyjemności, dlatego warto zadbać o to, aby wszystkie pity za 2016 rok były wypełnione poprawnie i nie wymagały późniejszej korekty. Pozwoli nam to na oszczędność czasu i nerwów.

Wypełnianie zeznania podatkowego polega na wpisaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), danych identyfikacyjnych, zaznaczeniu odpowiednich pól wskazujących cel składania deklaracji oraz sposób opodatkowania. Kolejnym krokiem jest podanie wysokości osiągniętego przychodu (z podziałem na źródła), kosztów uzyskania przychodu, ewentualnych strat z lat ubiegłych, ulg podatkowych, składek ubezpieczeniowych oraz dokonanych darowizn. Na podstawie tych danych obliczana jest wysokość zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki trzeba wpłacić na konto urzędu skarbowego. Jeżeli zamiast niedopłaty wystąpi nadpłata, urząd będzie musiał dokonać zwrotu nadpłaconej kwoty.

Jak możemy zauważyć, ilość danych, które trzeba wpisać w formularz PIT 2016 jest bardzo duża, z tego powodu łatwo jest popełnić błędy lub zapomnieć o wpisaniu danych obowiązkowych.

Poniżej omówione zostały błędy, które pojawiają się w zeznaniach podatkowych najczęściej. Możemy podzielić je na trzy główne grupy:

 • błędy w danych identyfikacyjnych,

 • błędy obliczeniowe,

 • niewypełnione pola obligatoryjne.

Szczegółowe zapoznanie się z tymi błędami, pozwoli nam na bardziej świadome wypełnienie deklaracji podatkowej.

Dane identyfikacyjne, to dane, które umożliwiają urzędowi skarbowemu identyfikację podatnika w systemie. Zaliczamy do nich: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL). Wypełniając rozliczenie roczne 2016 trzeba podać wszystkie powyższe dane, pamiętając o wybraniu właściwego identyfikatora podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami numerem PESEL powinny posługiwać się osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a numerem identyfikacji podatkowej (NIP) wszyscy pozostali podatnicy.

Brak którejkolwiek z powyższych informacji będzie skutkował koniecznością złożenia korekty. Dlatego zanim przekażemy zeznanie do urzędu, powinniśmy sprawdzić, czy na pewno poprawnie wypełniliśmy wszystkie pola.

Kolejną grupą błędów są błędy obliczeniowe. Podatnicy bardzo często gubią się w gąszczu obliczeń lub źle wpisują kwoty w poszczególne pola formularza, czego rezultatem jest błędne obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego. W przypadku tego rodzaju błędów, może się zdarzyć, że urzędnik sam skoryguje zeznanie. Z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy:

 • obliczenie poprawnej kwoty jest możliwe na podstawie danych znajdujących się w formularzu,

 • wysokość poprawnej kwoty nie różni różni się od kwoty wyliczonej przez podatnika o więcej niż 1000 zł.

O korekcie dokonanej przez urząd zostaniemy poinformowani w formie pisemnej.

Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione, otrzymamy wezwanie do złożenia wyjaśnień i do samodzielnego skorygowania popełnionych błędów.

Ostatnią grupą błędów są niewypełnione pola obligatoryjne. Wypełniając PITy 2016 musimy pamiętać, że w każdym formularzu trzeba wskazać:

 • rok, którego dotyczy deklaracja,

 • cel składania zeznania (złożenie zeznania lub korekta zeznania),

 • wybrany sposób opodatkowania (indywidualnie, wraz z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko),

 • jakie załączniki dołączono do zeznania.

Ponadto zeznanie trzeba podpisać. Brak podpisu sprawia, że rozliczenie jest nieważne. Oczywiście dotyczy to tylko deklaracji składanych w formie papierowej.

Aby zminimalizować ryzyko popełniania opisanych powyżej błędów, warto rozważyć wygenerowanie deklaracji w program PIT 2016. Jest to doskonała aplikacja komputerowa, służąca do wypełniania formularzy podatkowych. Dzięki wbudowanym funkcjom, większość obliczeń jest wykonywana przez program, a wypełnienie pól obowiązkowych jest weryfikowane.

najczestsze-bledy-w-zeznaniach-podatkowych

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Zalety rozliczania osiągniętych dochodów przez Internet

  Z możliwości rozliczenia się z fiskusem w formie elektronicznej, podatnicy korzystają już kilka lat. Popularność składania formularzy podatkowych w taki sposób rośnie z roku na rok i należy się spodziewać, że e-deklaracje 2016 prześle przez Internet jeszcze większa liczba podatników niż w latach ubiegłych. Odkąd zniesiony został wymóg posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, rozliczenie dochodów lub

 • Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Co powinniśmy zrobić, jeżeli po złożeniu PIT 2016 zauważymy błędy?

  Do najpopularniejszych błędów występujących w deklaracjach podatkowych należą błędy obliczeniowe oraz błędy w danych identyfikacyjnych, bardzo często podatnicy zapominają także o uzupełnieniu pól obowiązkowych i dołączeniu niezbędnych załączników. Trzeba pamiętać, że podczas rozliczania się z fiskusem konieczne jest uwzględnienie wszystkich dochodów lub przychodów osiągniętych w danym roku podatkowym. Jeśli jakieś dochody nie zostaną wykazane, możemy