|  | 

Pit 11 2014 druk

Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?

Jakie dochody z zagranicy są zwolnione z PIT?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

O tym czy i w jaki sposób podatnicy pracujący poza granicami Polski powinni opodatkować uzyskane dochody w PIT 2016 decyduje:

 • treść umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawartej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem, w którym znajduje się źródło przychodów,

 • rezydencja podatkowa, która określa zakres obowiązków podatnika w stosunku do polskich organów skarbowych.

Istnieje grupa przychodów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowym nigdy nie podlegają opodatkowaniu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w związku z tym nie muszą być wykazywane, gdy podatnik wypełnia rozliczenie roczne 2016. Do grupy tej zaliczamy:

 • diety i inne świadczenia wypłacane pracownikom przebywającym w delegacji służbowej, w kwocie nieprzekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowych do danego kraju, określonej w obowiązujących przepisach podatkowych,

 • przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy lub z tytułu pracy nakładczej, uzyskiwane przez osoby czasowo przebywające za granicą, w wysokości równiej 30% diety z tytułu podróży służbowych do danego kraju, określonej w obowiązujących przepisach podatkowych (nie dotyczy wynagrodzeń wypłacanych przez polskiego pracodawcę osobom odbywającym podróże służbowe, członkom służby zagranicznej, pracownikom biorącym udział w konfliktach zbrojnych, misjach pokojowych itp.),

 • ryczałty wypłacane z budżetu państwa w celu pokrycia kosztów zakwaterowania oraz utrzymania osób skierowanych do pracy dydaktycznej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 • świadczenia wypłacane pracownikom w związku z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania w kwocie nieprzekraczającej 500 zł miesięcznie,

 • stypendia otrzymywanych przez osoby, które czasowo przebywają poza granicami Polski, w kwocie nieprzekraczającej wysokości diety z tytułu podróży służbowych do danego kraju, określonej w obowiązujących przepisach podatkowych,

 • zwroty kosztów przeniesienia służbowego w kwocie nieprzekraczającej 200% wynagrodzenia przysługującego osobie zatrudnionej za miesiąc, w którym miało miejsce przeniesienie.

Przychody z zagranicy, które nie są w Polsce zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych można rozliczyć w PIT 2016 program.

jakie-dochody-z-zagranicy-sa-zwolnione-z-pit

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może

Pit 38: