|  | 

Pit 11 2014 druk

Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?

Co uprawnia do odliczenia ulgi rehabilitacyjnej w PIT 2016?
1 vote, 4.00 avg. rating (86% score)

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne, które osiągnęły roczny dochód przekraczający 9 120 zł. Gdy osoba niepełnosprawna nie uzyskała w danym roku podatkowym żadnego dochodu lub jej dochód był niższy od 9 120 zł, prawo do odliczenia przysługuje opiekunowi, który utrzymywał osobę niepełnosprawną, będącemu współmałżonkiem, własnym dzieckiem, dzieckiem przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, pasierbem, rodzicem, teściem, teściową, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem lub synową.

Ulgę mogą odliczyć od dochodu osoby opłacające podatek dochodowy na zasadach ogólnych, rozliczające się z fiskusem na formularzu PIT-36 lub PIT-37, a także podatnicy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku ulga jest odliczana od przychodu.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne oraz w celu ułatwienia osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności życiowych. Katalog wydatków, jakie można uwzględnić wypełniając deklaracje pit 2016 jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że od dochodu/przychodu można odjąć jedynie te wydatki, które zostały w tym katalogu uwzględnione.

Do wydatków nielimitowanych, które można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej zaliczamy wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych adekwatnie do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 • dostosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb osoby niepełnosprawnej,

 • zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych potrzebnych do rehabilitacji i ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności życiowych,

 • zakup wydawnictw i materiałów szkoleniowych,

 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

 • domową opiekę pielęgniarską nad osobą niepełnosprawną w trakcie długotrwałej choroby, która uniemożliwia poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone osobom niepełnosprawnym posiadającym I grupę inwalidztwa,

 • opłacenie tłumacza języka migowego,

 • kolonie i obozy dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, a także dla dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,

 • odpłatny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne,

 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego w związku z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży.

Drugą grupą wydatków, które można odjąć wypełniając rozliczenie pit za 2016 r. są wydatki limitowane. Obowiązujące limity zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Rodzaj wydatków

limit

opłacenie przewodników osób niewidomych należących do I lub II grupy inwalidztwa oraz dla osób niepełnosprawnych ruchowo należących do I grupy inwalidztwa

2 280 zł rocznie

utrzymanie psa asystującego przez osoby niewidome i niedowidzące należące do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby niepełnosprawne ruchowo należące I grupy inwalidztwa

2 280 zł rocznie

używanie samochodu osobowego stanowiącego:

 • własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej należącej do I lub II grupy inwalidztwa,

 • własność podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną należącą do I lub II grupy inwalidztwa bądź niepełnosprawne dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia,

do przewozu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne

2 280 zł rocznie

leki przepisane przez lekarza specjalistę, które osoba niepełnosprawna powinna stosować stale lub czasowo

odliczeniu podlegają miesięczne wydatki ponad kwotę 100 zł

Podatnicy, korzystający z ulgi prorodzinnej poza PIT-28, PIT-36 lub PIT 37 druk powinni złożyć w urzędzie skarbowym także załącznik PIT/O. Do wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej można wykorzystać program do pit 2016, który nie tylko skróci czas, jaki trzeba poświęcić na rozliczenie się z fiskusem do minimum, ale również umożliwi wysłanie zeznania za pośrednictwem sieci internetowej.

co-uprawnia-do-odliczenia-ulgi-rehabilitacyjnej-w-pit-2016

ABOUT THE AUTHOR

Related Articles

 • Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Co zrobić jeżeli nie otrzymaliśmy PIT-11?

  Podatnicy, którzy w 2016 r. uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, powinni do 2 marca 2017 r. otrzymać od niego formularz PIT-11, będący informacją o dochodach, pobranych zaliczkach na podatek dochodowy oraz o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe) i zdrowotne. Na podstawie PIT-11 należy wypełnić rozliczenie roczne 2016. W przypadku posiadania kilku

 • Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Co zrobić z dokumentacją potwierdzającą prawo do ulg podatkowych?

  Ulgi podatkowe, przewidziane w przepisach podatkowych, umożliwiają obniżenie podstawy do opodatkowania lub należnego podatku, powodując tym samym zmniejszenie wysokości zobowiązania podatkowego, jakie musi uregulować podatnik. Osoby składające zeznanie PIT 2016 mogą korzystać z ulg znajdującym się w obowiązującym katalogu ulg podatkowych. Ponadto, możliwe jest także odliczanie ulg, które zostały z tego katalogu wykreślone, jednak może